§1. NAVN
Foreningens navn er Sjelle – Skjørring Musik og Scenekunst. Foreningens hjemsted er Sjelle og Skjørring i Skanderborg Kommune.

§2. FORMÅL
Foreningens formål er at give foreningens medlemmer muligheder for, med udgangspunkt i medlemmernes interesse ogengagement, at udvikle deres talenter inden for, musik, scenekunst og anden kultur.

Det sociale liv i foreningen, medlemmernes fælles virke og ansvar, er udgangspunkt for foreningens arbejde med at arrangere lokale arrangementer og her igennem at øge interessen for live musik, scenekunst og anden kultur i det lokale samfund.

§3. MEDLEMMER
Alle musikinteresserede kan optages som medlemmer, enten som personligt medlem eller som husstandsmedlem.
Alle er medlem for ét år ad gangen, såfremt man har betalt sit kontingent for det pågældende år.

Kontingentet opkræves i starten af januar. Kontingentets størrelse for det kommende år, besluttes på generalforsamlingen.

§4. BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af mindst 5 medlemmer samt 2 suppleanter og vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren kan ikke være på valg samme år. Derfor vælges kassereren efter det første år også for 2 år ad gangen. Derefter er valg af formand og kasserer forskudt et år.

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme for 2 stemmer.

§5. REGNSKAB
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

Regnskabet revideres før generalforsamlingen af foreningens revisor og revisor suppleant.

Daglig økonomi i foreningen:
Den daglige økonomi varetages af formanden og kassereren, som hver for sig kan disponere på foreningskontoen.

§6. GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, som skal afholdes før midten af februar. Der indkaldes med minimum 14 dages varsel.
Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside og Facebook side, på Sjelle.dk, på Skjørring.dk og sendes på e-mail til de af foreningens medlemmer, der har givet lov til dette.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§7. DAGSORDEN
Dagsordenen for generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Årets budget fremlægges til godkendelse
 5. Kontingentets størrelse besluttes
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

§8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller såfremt minimum 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen skal ske inden 4 uger og sker efter samme principper som den ordinære generalforsamling.

§9. AFSTEMNING
Som medlem har man én stemme, hvad enten det er personligt eller husstandsmedlemsskab. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§10. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, såfremt minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. Forslag til vedtægtsændringer sendes ud til medlemmerne mindst 14 dage før mødet.

§11. FORPLIGTELSER
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue. Således har hverken bestyrelsen eller medlemmerne noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§12. OPLØSNING
Opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, såfremt minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. Forslag om opløsning af foreningen sendes ud til medlemmerne mindst 14 dage før mødet.

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder eventuelle midler Sjelle Bylaug og Skjørring Bylaug, i en ligelig fordeling.


Revideret den 16. maj 2022